okpiNFT RoadMap

What is okpiNFT?

okpiNFT是一个支持多链,多数字资产且功能完备的NFT智能合约平台。有okpi社区维护和推动,okpiNFT和pi商城是okpi生态的两个重要方向。